Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształtowania ustawicznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nazwa Projektu: „Innowacyjne formy kształcenia drogą do wykształcenia”.

Cel główny

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych (z powiatów toruńskiego, rypińskiego i lipnowskiego) w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć uzupełnienia i podniesienia swego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych, poprzez zwiększenie jego dostępności i jakości oraz udzielenie wsparcia dla szkół partnerskich w rozwoju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego (e – learning, blended-learning).

Cele szczegółowe:

  • Umożliwienie 48 os. uzyskania średniego wykształcenia (z możliwością zdania matury) w cyklu 2 i 3 letnim oraz 24 os. tytułu technika prac biurowych
  • Opracowanie i wdrożenie materiałów do blended-learningu – objęcie nim 20% ogółu zajęć, skierowanych do 92 osób w 3 szkołach partnerskich
  • Zwiększenie umiejętności korzystania z IT u 92 beneficjentów
  • Stworzenie możliwości ukończenia specjalistycznych kursów e -learningowych
  • Zmniejszenie barier utrudniających dostęp do kształcenia ustawicznego poprzez dostosowanie go do indywidualnych potrzeb beneficjentów
  • Wprowadzenie działań wzmacniających uczestnictwo w zajęciach osób o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zajęć aktywizujących i integrujących.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com