Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Rozpoczynamy realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształtowania ustawicznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nazwa Projektu: „Innowacyjne formy kształcenia drogą do wykształcenia”.

Realizacja Projektu: Od 3.11.2010 r. do 31.01.2014 roku.

Lider: Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”.

Partnerzy:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie – Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół nr 1 im. Czesława Lissowskiego w Rypinie – Liceum dla Dorosłych
Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Termin rekrutacji: grudzień 2010 roku.

Od kiedy zajęcia: I semestr rozpoczyna się w styczniu 2011 roku.

Dla kogo:

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie, a dokładnie powiaty toruński, rypiński i lipnowski, mieszkający na wsi oraz w miastach do 20000 mieszkańców o utrudnionym dostępie do edukacji. Wsparciem objęte zostaną 92 osoby: 54 kobiet i 38 mężczyzn (92/54/38) w następujących podgrupach:

24/14/10 – 2 gr. w Czernikowie i Rypinie –osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym
24/14/10 - 2 gr. w Czernikowie i Rypinie –os. z wykształceniem zasadniczym zawodowym
24/14/10 – 2 gr. w Czernikowie i Rypinie –os. z wykształceniem średnim
92/54/38 -1 gr. w Gronowie 20/12/8 i po 3 w Czernikowie i Rypinie 72/42/30 objęte wsparciem pod kątem wdrożenia do zajęć blended-learningu.

Działania w ramach projektu:

 1. Realizacja zajęć w 2-letnim LO w Czernikowie i Rypinie na podbudowie Zasadniczej szkoły Zawodowej

  W zadaniu wezmą udział 24 osoby: 2 grupy 12 osobowe. Jedna grupa będzie uczestniczyć w zajęciach w LO w Czernikowie a druga w Liceum dla Dorosłych w Rypinie. Liczba realizowanych godzin w formie zaocznej (80 zjazdów w weekendy, po 8 h dziennie) jest zgodna z ramowymi planami nauczania dla tego typu szkoły i wynosi 640 h. Grupy otoczone będą opieką wychowawcy. Na koniec każdego semestru uczestnicy będą zdawali egzaminy pisemne i ustne.

 2. Realizacja zajęć w 3letnim LO w Czernikowie i Rypinie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum

  W zadaniu wezmą udział 24 osoby: 2 grupy 12 osobowe. Jedna grupa będzie uczestniczyć w zajęciach w LO Czernikowie a druga w Liceum dla Dorosłych w Rypinie. Liczba realizowanych godzin w formie zaocznej (110 zjazdów w weekendy, po 8 h dziennie)jest zgodna z ramowymi planami nauczania dla tego typu szkoły i wynosi 864 h. Grupy otoczone będą opieką wychowawcy. Na koniec każdego semestru uczestnicy będą zdawali egzaminy pisemne i ustne.

 3. Realizacja zajęć w szkole policealnej o specjalności technik prac biurowych.

  W zadaniu wezmą udział 24 osoby: 2 grupy 12 osobowe. Jedna grupa będzie uczestniczyć w zajęciach w LO Czernikowie a druga w Liceum dla Dorosłych w Rypinie. Liczba realizowanych godzin w formie zaocznej (86 zjazdów w weekendy, po 8 h dziennie)jest zgodna z ramowymi planami nauczania dla tego typu szkoły i wynosi 700 h. Grupy otoczone będą opieką wychowawcy. Na koniec każdego semestru uczestnicy będą zdawali egzaminy pisemne i ustne.

 4. Wdrożenie innowacyjnych form kształcenia w Czernikowie, Rypinie i Gronowie

  W zadaniu wezmą udział wszyscy uczestnicy tj 92 os. Innowacyjne formy kształcenia zostaną wdrożone w 7 gr: w szkołach w Czernikowie i Rypinie: po3 klasy 12 os.: 3 i 2 – letnie LO oraz szkoła policealna oraz w Gronowie: 1 klasa 20 os. – 2 letnie LO.
  Na początku projektu wszyscy odbędą szkolenie z zakresu obsługi Internetu i platformy e –learningowej. Nabędą umiejętność poruszania się po platformie i przeglądania znajdujących się tam zasobów. 20 % wszystkich godzin będzie wspomagana przez nauczanie mieszane czyli blended – learning. Udział w projekcie partnerów z 3 ośrodków, umożliwi wymianę doświadczeń w ramach przygotowania materiałów do e- learningu i ich wzajemne użyczanie.
  Wszyscy uczestnicy wezmą udział w specjalistycznym kursie e – learnigowym, wybierając go według własnych potrzeb spośród kilkunastu zakupionych kursów. Wszelkie problemy związane z realizacją zajęć na platformie e – learningowej będzie można konsultować z informatykiem podczas dyżurów. Dla osób, nie posiadających komputera stworzymy możliwość wypożyczenia zakupionych notebooków.
  Podczas zajęć dydaktycznych wykorzystywane będą zakupione zestawy interaktywne wraz z programami multimedialnymi.

 5. Działania aktywizujące i integrujące

  Elementem wspierającym uczestnictwo w zajęciach będzie organizacja zajęć:

  • Uświadamiających korzyści płynące z podnoszenia własnych kwalifikacji, zwiększających samoocenę i zachęcających do intensywnej pracy i nauki: warsztaty z doradcą zawodowym, trening asertywności, warsztaty psychoedukacyjne.
  • Integrujących grupę i budujących wzajemne więzi: wspólne wyjścia do kina i teatru a także organizacja konferencji, która z jednej strony pozwoli na integrację wszystkich uczestników, z drugiej będzie okazją do wymiany doświadczeń.

 6. Działania związane z funkcjonowaniem platformy

  Zakupiony zostanie serwer z oprogramowaniem oraz opłacona usługa techniczna platformy e – learningowej. Wnioskodawca dokupi również licencje dostępowe do platformy dla wszystkich uczestników.

 7. Działania wzmacniające uczestnictwo osób o utrudnionym dostępie do edukacji

  Zapewnimy (przez cały okres projektu):

  • Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć
  • Dofinansowanie dojazdów dla osób dojeżdżających
  • Bezpłatne podręczniki do poszczególnych przedmiotów
  • Posiłek w trakcie zajęć

Osoba kontaktowa: Andrejus Sivickis, tel.: 517337951, e-mail: andrejus@czernikowo.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com