Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji.
 2. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i kultury fizycznej.
 3. Wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności.
 4. Ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli.
 5. Wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze.
 6. Wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej.
 7. Wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
 8. Udzielanie pomocy finansowej przy budowie nowych placówek oświatowych i wychowawczych.
 9. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci młodzieży i osób dorosłych.
 10. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 11. Wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu.
 12. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Czernikowa w Unii Europejskiej i łagodzenie negatywnych skutków integracji europejskiej i globalizacji.
 13. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy Czernikowo.
 14. Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi.
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 17. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 20. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 21. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
 22. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 23. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com