Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Projekt dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą!!!

Tytuł projektu:
„Własna firma szansą na sukces”

Czas realizacji:
lipiec 2010 - kwiecień 2012

Obszar realizacji:
Gminy Czernikowo, Obrowo i Kikół

Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt pn: „Własna firma szansą na sukces” będzie realizowany w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu to: 1.078.940,00 zł.

ZAŁOŻENIA

Projekt zakłada wsparcie osób zainteresowanych własną działalnością gospodarczą dotacjami „na start” w wysokości do 40 tys. zł, a następnie tzw. wsparciem pomostowym, czyli comiesięczną pomocą przeznaczoną na koszty prowadzenia własnej firmy, w wysokości do 1.000 zł przez maksymalny okres do 12 m-cy.

Oprócz tego będzie prowadzone doradztwo i szkolenia, których celem jest pomoc nowym przedsiębiorcom w początkowym okresie ich działania.

Projekt jest skierowany do mieszkańców trzech gmin: Czernikowo, Obrowo i Kikół.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 27 osób (w tym 18 osób bezrobotnych oraz 9 osób nieaktywnych zawodowo) - po 9 osób z każdej gminy, które wykażą się odpowiednimi predyspozycjami i ciekawymi pomysłami na własny biznes. Osoby te zostaną wyłonione w drodze rekrutacji, prowadzonej od września 2010 r.

Następnie wszyscy przejdą szereg szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, by ostatecznie wziąć udział w konkursie na najlepszy biznes.

Przynajmniej 18 osób otrzyma wsparcie w wysokości do 40 tys. zł, które zostanie przeznaczone na „rozkręcenie” firmy. Planowany termin wypłaty dotacji to luty 2011 r.

Wszystkie osoby (przynajmniej 18), którym zostaną przyznane dotacje, będą mogły skorzystać z tzw. wsparcia pomostowego, czyli pomocy finansowej w początkowych okresie prowadzenia działalności. Wsparcie to będzie wypłacane od lutego do lipca 2011 r. w kwocie do 1.000 zł miesięcznie.
Dla przynajmniej 5 osób, które będą miały największe problemy z prowadzeniem formy, zostanie wypłacone przedłużone wsparcie pomostowe przez kolejnych 6 miesięcy (od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r.) w kwocie do 1.000 zł co miesiąc.

Przez cały czas trwania projektu będzie możliwość korzystania z porad indywidualnych.

Ponadto w 2011 r. zostanie zorganizowane szkolenie dodatkowe dla osób, które otrzymały dotację, które pomoże w dalszym rozwoju własnej firmy.

Partnerem projektu, który będzie pomagał w jego realizacji jest:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Gmin Dobrzyńskich
Region Południe!!!

OD KIEDY „STARTUJEMY” I Z KIM SIĘ KONTAKTOWAĆ:

  • Promocja projektu odbywa się od lipca 2010 r.
  • Na przełomie sierpnia i września 2010 r. zostaną udostępnione formularze zgłoszeniowe do projektu, które uprzednio muszą zostać zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
  • We wrześniu zostaną wyłonieni uczestnicy projektu, którzy wezmą udział w szkoleniach i doradztwie przygotowującym do otwarcia własnej firmy.
  • Pod koniec roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji „na start”.
  • W lutym 2011 r. planuje się wypłatę dotacji.
  • Po wypłacie dotacji Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie” zapewni pomoc w prowadzeniu nowopowstałych firm (od lutego 2011 r. do stycznia 2012 r.).

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane
o przygotowanie dobrych pomysłów i zgłoszenie swojej kandydatury
w momencie rozpoczęcia akcji rekrutacyjnej.

Wszystkie formularze rekrutacyjne oraz zasady naboru do projektu
zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej
po akceptacji przez WUP w Toruniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Daniel świdurski
tel. 504 102 366 (e-mail: swidanie@interia.pl)

Andrejus Sivickis
tel. 517 337 951 (e-mail: asivickis@gmail.com)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com