Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


UWAGA!!!

Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”
ogłasza nabór uczestniczek i uczestników projektu
„Własna firma szansą na sukces”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające wszystkie kryteria formalne określone w §3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Własna firma szansą na sukces”, zobowiązane są do złożenia wypełnionego czytelnie Formularza rekrutacyjnego.

Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny (najlepiej drukowanymi literami, bądź komputerowo). Formularze wypełnione w sposób nieczytelny, uniemożliwiający prawidłową weryfikację, zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej, bez możliwości odwołania i przywrócenia do ponownej oceny.
Nie można zmieniać układu formularza rekrutacyjnego i wielkości czcionek.

Formularz rekrutacyjny należy składać spięty zszywaczem, bez jakichkolwiek załączników, w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Własna firma szansą na sukces”.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać osobiście, kurierem lub pocztą, wyłącznie w Biurze projektu znajdującym się w Czernikowie pod adresem ul. Leśna 1 A, 87-640 Czernikowo, w terminie od 2 listopada 2010 r. do dnia 9 listopada 2010 r.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Przez datę złożenia Formularza rekrutacyjnego rozumie się datę faktycznego wpływu Formularza do Biura projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Każdy Formularz rekrutacyjny zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem daty i godziny wpływu.

W prowadzonym naborze jedna osoba może złożyć tylko jeden Formularz rekrutacyjny. Złożenie dwóch lub więcej formularzy rekrutacyjnych przez jedną osobę skutkuje odrzuceniem wszystkich formularzy rekrutacyjnych tej osoby.

Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji, Karta oceny formalnej i Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.czyznie.czernikowo.pl w zakładce „Własna firma szansą na sukces”.

W ramach naboru do projektu wybranych zostanie 15 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 18 osób bezrobotnych i 9 osób nieaktywnych zawodowo, których formularze rekrutacyjne otrzymają największą ilość punktów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu,
ul. Leśna 1 A, 87-640 Czernikowo, tel. 54 288 92 22, e-mail: swidanie@interia.pl

Uwaga! Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
oraz Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Do wypełnienia:

Do przeczytania:

 

Projekt pn.:
 
„Własna firma szansą na sukces”
 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com