Informacja Link do platormy learningowej
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie”

Gļżrny pasek z cieniem
Internetowe liczniki
stat4u


Cel główny projektu

Przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych form edukacyjnych z wykorzystaniem e-learningu dla osób dorosłych z powiatów: toruńskiego, rypińskiego i lipnowskiego, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć uzupełnienia i podniesienia swego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych.
Projekt skierowany do osób w wieku 18 - 64 lat z powiatów: toruńskiego, rypińskiego i lipnowskiego, które wyrażą chęć uzupełnienia i podniesienia swojego wykształcenia.

Realizacja zajęć w dwuletnim liceum

W działaniu uczestniczyć będą 24 osoby podzielone na 2 grupy 12 osobowe. Jedna grupa będzie uczestniczyć w zajęciach w Czernikowie, a druga w Rypinie. Liczba realizowanych zajęć w formie zaocznej jest zgodna z ramowymi planami nauczania dla tego typu szkoły i wynosi 658 h w tym w formie e-learningowej obejmować będzie 210 h. Uczestnicy otrzymają materiały promocyjne oraz niezbędne podręczniki. Dla poszczególnych ośrodków zostaną zakupione tablice interaktywne, flipharty, oraz specjalistyczny sprzęt do wizualizacji obiektów, przy pomocy którego między innymi będą przygotowywane materiały e-learningowe.

Realizacja zajęć w trzyletnim liceum

W działaniu tym uczestniczyć będą 24 osoby podzielone na 2 grupy 12 osobowe. Jedna grupa będzie uczestniczyć w zajęciach w Czernikowie, a druga w Rypinie. Liczba realizowanych zajęć w formie zaocznej jest zgodna z ramowymi planami nauczania dla tego typu szkoły i wynosi 940 h w tym w formie e-learningowej obejmować będzie 268 h. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały promocyjne oraz niezbędne podręczniki. Dla poszczególnych ośrodków zakupione zostaną wirtualne tablice interaktywne, laptopy, projektory multimedialne, ekrany do projektora, które pozwolą na realizację założeń podczas wdrażania nowoczesnych form edukacyjnych.

Realizacja zajęć w szkole policealnej o specjalności pracownik biurowy

W działaniu tym uczestniczyć będą 24 osoby podzielone na 2 grupy 12 osobowe. Jedna grupa będzie uczestniczyć w zajęciach w Czernikowie, a druga w Rypinie. Liczba realizowanych zajęć w formie zaocznej jest zgodna z ramowymi planami nauczania dla tego typu szkoły 940 h w tym w formie e-learningowej obejmować będzie 236 h. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały promocyjne oraz niezbędne podręczniki. Na zajęciach praktycznych w ramach specjalności administracja samorządowa będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych urządzeń multimedialnych oraz innych urządzeń biurowych. Zakupione zostaną zestawy plansz, foliogramów, schematów.

Realizacja zadań związanych z e-learningiem

Uczestnicy około 30 % zajęć będą realizowali w formie e-learningowej. Prowadzący zajęcia, przy tworzeniu swoich kontentów przedmiotowych zgodnych z obowiązującymi programami nauczania, będą uwzględniać nowoczesne formy nauczania. W trakcie realizacji projektu powstanie jednolita baza tematyczna materiałów e-learningowych. Koordynacją scaleń zajmie się zatrudniony w tym celu informatyk, który będzie jednocześnie pomagał w przygotowaniu materiałów. Na początku wszyscy uczestnicy odbędą specjalistyczny kurs z poruszania się po Internecie oraz korzystania z platformy e-learningowej (12 h x 6 gr = 72 h). Na serwerze LO w Czernikowie zostanie założona platforma e-learningowa, gdzie będą umieszczane materiały przez nauczycieli. Dla osób mających problemy z dostępem do Internetu, będzie udostępniony w obu ośrodkach sprzęt, gdzie w odpowiednich dniach i godzinach będą dyżury. Wszyscy uczestnicy będą musieli skorzystać w formie e-learningowej z wybranego przez siebie kursu.

Warsztaty z doradztwa zawodowego oraz trening asertywności

Każdy uczestnik weĽmie udział w 6-godzinnych warsztatach z doradztwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym (1 godz.). Ponadto zorganizowany zostanie 6-godzinny trening asertywności, który pozwoli uczestnikom nabrać umiejętności wyrażania swoich myśli, poglądów, przekonań bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu. Zajęcia te przeprowadzą zatrudnione osoby posiadające w tym kierunku kwalifikacje.

Opieka nad osobami zależnymi (dzieci do lat 13)

Dla beneficjentów mających pod swoją opieką osobę zależną zorganizujemy pomoc , zapewniając opiekę nad dzieckiem w przyszkolnych świetlicach. Do opieki zatrudnimy osobę z odpowiednim wykształceniem.

Zakończenie zajęć i podsumowanie projektu

Zajęcia w szkołach dwuletnich zakończą się w czerwcu 2011 roku, natomiast w szkole trzyletniej w czerwcu 2012 roku

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stopka strony

 
Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż-nie”, 87-640 Czernikowo, ul. Toruńska 20, tel.: 517 337 951, fax. 54 288 92 22, e-mail: asivickis@gmail.com